Kalix Tele24 och Personlig Svarsservice är numera en del av Responda Group. Välkommen till oss!

Responda Groups uppförandekod

Responda Group vill skapa mervärde för uppdragsgivare, samarbetspartners och slutkunder, genom en balans av engagerade människor, innovation och avancerad teknik. För att uppnå detta arbetar vi aktivt med klimat- och miljöåtgärder och ett starkt socialt engagemang, lokalt förankrat på de orter där vi är verksamma. Vi värnar om en god affärsetik och strävar efter långsiktiga och värdeskapande relationer.

 

Responda Groups uppförandekod är det ramverk som hjälper oss att omsätta värderingar till handlingar. Vi tror på ett företagande där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas och uppmuntrar till en kultur av lika möjligheter och mångfald. Det uppnås med stöd av gott ledarskap samt engagerade och värdeskapande medarbetare. Uppförandekoden visar vägen genom att beskriva våra värderingar och de krav vi ställer på medarbetare och affärspartners. Med ständiga förbättringar tar vi ansvar som marknadsledande inom kundservice.


FN globala mål

Om uppförandekoden

Grunden för uppförandekoden är Responda Groups kärnvärden; Värdeskapande, Kompetenta och Engagerade, som vägleder oss i allt vi gör. Responda Group arbetar i enlighet med FNs Global Compact, och uppförandekoden bygger på tre av FNs 10 principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption.

Kort sammanfattning av vår uppförandekod:

Affärsetik och affärsprinciper

 • Vi följer lagar och förordningar
 • Vi accepterar inte korruption
 • Vi följer konkurrensrättsliga lagar
 • Vi ställer krav på affärspartners

Mänskliga rättigheter och arbetsvillkor

 • Vi prioriterar arbetsmiljö och hälsa
 • Vi verkar för likabehandling och mångfald
 • Vi accepterar inte kränkande särbehandling eller diskriminering
 • Vi värnar om skäliga anställningsvillkor
 • Vi accepterar inte barnarbete

Hållbarutveckling och ansvarsfullt företagande

 • Vi värnar om klimat och miljö
 • Vi arbetar för att minska verksamhetens miljöpåverkan
Rulla till toppen