Kalix Tele24, Personlig Svarsservice, Call4U och H1 Communication är numera en del av Responda Group. Välkommen till oss!

Kvalité och hållbarhet

Kvalitet och hållbarhet kundservice

Kvalitetssäkra och värdeskapande samarbeten även kallat ESG

ESG står för ‘Environmental, Social and Governance’ och för oss är det vårt ramverk för organisationens hållbarhetsarbete.
Vår definition av en hållbar organisation bygger på Hållbara affärer, Hållbara människor och Hållbar miljö.

ESG inom Responda Group

Hållbara affärer:

Hållbara affärer innebär att gemensamt sträva efter långsiktiga och sunda affärsrelationer där våra lösningar anpassas utifrån uppdragsgivarens behov och förutsättningar för att kunna leverera fantastiska kundupplevelser.

 

 

Hållbara människor:

Hållbara människor innebär att vi förstår att vår viktigaste resurs är våra medarbetare. Genom att systematiskt arbeta med att vara värdeskapande, engagerade och ha rätt kompetens skapas en sund och hållbar arbetsmiljö. Vi strävar efter att vara en flexibel och hänsynstagande arbetsgivare för att ge våra medarbetare bästa möjliga förutsättning till ett hållbart arbetsliv.

 

 

Hållbar miljö: 

Hållbar miljö innebär att vi tar ansvar för att minska våra miljöpåverkande faktorer. Vi arbetar aktivt tillsammans med våra intressenter för att säkerställa att vi tar ansvar för en hållbar framtid.

 

Vårt kvalitetsledningssystem, policys och värderingar hjälper oss säkerställa att vi är effektiva, agila och lever upp till våra egna och kundernas förväntningar. Våra kvalitetssäkra processer bygger bl.a. på ISO-18295, kontaktcenterbranschens (globala) servicestandard som främjar nöjda uppdragsgivare och kunder samt ISO-9001 och ISO-14001 som säkerställer fokus på ständiga förbättringar, målstyrning och ett långsiktigt  och hållbart kvalitets- och miljöarbete. 

ISO-certifierade

H1 Communication en del av Responda Group är certifierade  enligt ISO 9001 och ISO 14001.

ISO certifierad kundservice

Vad är ISO 9001

ISO 9001 är en internationellt erkänd ledningssystemstandard för kvalitetsarbete. ISO 9001 anger tydliga riktlinjer och krav för ett kvalitetsledningssystem och hur detta bidrar till förmågan att leverera tjänster som klarar kundernas krav. Standarden lägger fokus på ständiga förbättring och kundtillfredsställelse.

Vår praktiska tillämpning av ISO 9001 formaliserar och effektiviserar arbetet att ständigt utveckla verksamheten. Genom verksamhetsledningssystemet förenklas organisationens medvetande, delaktighet och arbetsprocesser. Tillämpningen innefattar ett riskbaserat förhållningsätt för att hantera krav, behov och förväntningar från uppdragsgivare i syfte att leverera en kvalitetstjänst med bästa möjliga kundnöjdhet.

ISO certifierad kundservice

Vad är ISO 14001

ISO 14001 är en internationellt accepterad standard för miljöledningssystem. Grunden i 14001 är 55 skall-krav som kan ses som komponenter för ett miljöledningssystem. ISO 14001 innehåller därmed ingen specifik miljöprestanda att uppnå utan bygger på ständiga förbättringar inom verksamheten.

I enlighet med ISO 14001 har vi identifierat olika miljöpåverkande faktorer där koldioxidutsläpp, genererad av resor och transporter, visat sig ha störst påverkan. Vi jobbar därför strukturerat och långsiktigt med att optimera transporter och tjänsteresor, både med avseende på planering och val av transportsätt. Vårt arbete sträcker sig utanför vår egen organisation. När vi planerar aktiviteter försöker vi effektivisera och planera även för våra kunders och externa intressenters resor.

Det kontinuerliga arbetet med ISO 14001 är vårt sätt att säkerställa att vi tar ansvar för en Hållbar framtid, något som vi också gärna ser att våra uppdragsgivare är en del av.

Den praktiska tillämpningen av ISO 14001 är också en del av våra ställningstagande om Hållbart Företagande där även Hållbara Affärer och Hållbara Människor ingår.

tryggkundkontakt

Global ISO-standard

Responda Group har sedan 2016 varit delaktiga i framtagandet av den globala ISO-standarden för branschen och är en aktiv part i den svenska tekniska kommitteen i den fortsatta utvecklingen av standarden. Vi innehar även kvalitetsutmärkelsen Trygg Kundkontakt som delas ut av branschorganisationen Kontakta till bolag som lever upp till deras högt ställda krav på exempelvis genom affärsetiska riktlinjer, efterlevnad av svensk lagstiftning och gällande praxis i kontakter med kunder och konsumenter samt schyssta villkor för medarbetare genom exempelvis kollektivavtal. 

 

Ta del av vår uppförandekod

Kontakta oss så berättar vi mer

010-184 00 00

Öppettider 7:00 – 17:00

Rulla till toppen