Kalix Tele24, Personlig Svarsservice, Call4U och H1 Communication är numera en del av Responda Group. Välkommen till oss!

Allmänna villkor

Responda Group AB, Kalix Tele24 AB, Personlig Svarsservice AB samt 
H1 Communication AB 

1. INLEDANDE BESTÄMMELSER

 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller Tjänster som Leverantören tillhandahåller.

1.2 Leverantören och Kunden har muntligen alternativt skriftligen kommit överens om Kundens köp av vissa tjänster avseende svarstjänster och därmed förenade tjänster från Leverantören (”Tjänster”, ”Tjänsterna”).
1.3 Överenskommelsen om Kundens köp av Tjänsterna utgör tillsammans med dessa Allmänna villkor avtalet mellan Leverantören och Kunden beträffande Kundens köp av, och Leverantörens tillhandahållande av, Tjänsterna (”Avtalet”).

1.4 För det fall Leverantören och Kunden särskilt har kommit överens om villkor som avviker från dessa Allmänna villkor, ska sådan särskild skriftlig överenskommelse äga företräde. 

 

2. LEVERANTÖRENS ÅTAGANDE 

2.1 Leverantören ska leverera Tjänsterna i enlighet med aktuell tjänstebeskrivning, med för ändamålet lämpliga medarbetare och på ett fackmannamässigt sätt, samt i enlighet med tillämplig lag. 

3. KUNDENS ÅTAGANDE 

3.1 Kundens åtar sig att tillse att Leverantören ges de förutsättningar som behövs för att utföra Tjänsterna i enlighet med Avtalet. 

  

4. UTRUSTNING NÖDVÄNDIG FÖR TJÄNSTERNAS UTFÖRANDE 

4.1 Leverantören kommer att meddela Kunden vilken utrustning som Kunden behöver inneha och vilka tekniska krav som sådan utrustning ska uppfylla för att Leverantören ska kunna tillhandahålla Tjänsterna i enlighet med Avtalet. 

4.2 I de fall Leverantören behöver ansluta sig till Kundens plattform för att kunna leverera Tjänsterna kan krävas att viss maskinvara och/eller programvara installeras hos Kunden. Kunden ansvarar för att Kunden har erforderliga licenser för att, i förekommande fall, låta Leverantören ansluta sig till Kundens plattform eller utrustning. 

4.3 För det fall Leverantören löser licens till tredje mans program för Kundens räkning, ges Kunden en begränsad, icke-exklusiv rätt att för eget bruk nyttja sådan programvara i syfte att nyttja Tjänsterna. Tredje mans licensvillkor för aktuell programvara gäller mot Kunden (med företräde framför Avtalet) vad gäller Kundens användning av sådan programvara.  

4.4 Maskinvara som installeras hos Kunden förblir Leverantörens egendom och får endast nyttjas av Kunden i syfte och i den omfattning det fordras för att nyttja Tjänsterna. Kunden åtar sig att inte förflytta samt att väl vårda sådan maskinvara som tillhör Leverantören.  

 

5. ANSLUTNING 

5.1 Kunden svarar för Kundens egen utrustning, såsom växlar och eventuella abonnemang, som är nödvändig för anslutningen till Leverantörens produktionsplattform.

5.2 Kunden ansvarar för att Kundens egen utrustning håller sådan kvalitet som krävs för Tjänsternas tillhandahållande enligt Avtalet. Kunden ska enbart ansluta och nyttja utrustning som har registrerats hos Post- och telestyrelsen eller som får anslutas till allmänt tillgängligt telenät för anslutning till Leverantörens produktionsplattform. 

5.3 Kunden ska på Leverantörens begäran utan dröjsmål tillhandahålla information om den utrustning som anslutits till Leverantörens produktionsplattform. 

 

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 

6.1 Vardera part behåller samtliga immateriella rättigheter som har framställts, erhållits eller på annat sätt förvärvats före ingående av Avtalet. Med immateriella rättigheter avses, utan begränsningar, alla uppfinningar, patent, know-how, företagshemligheter, mönster, upphovsrätter, databasrättigheter, mjukvara, affärskoncept, utbildningsmaterial, varumärken, varumärkesnamn, domännamn, företagsnamn, logotyper och andra rättigheter av liknande karaktär, oavsett om de har registrerats eller inte, inklusive ansökningar om registrering av sådana rättigheter. 

6.2 Ingenting i Avtalet ska innebära att någon immateriell rättighet upplåts eller överlåts till från ena parten till den andra. 

 

 

7. UPPDATERING AV INFORMATION SAMT OM VOLYMÄNDRINGAR 

7.1 Inför avtalsstart ska Kunden tillhandahålla information till Leverantören om vilken del eller delar av Kundens organisation som ska omfattas av Tjänsterna. Kunden kan när som helst under avtalstiden uppdatera sådan information via en programvara som tillgängliggörs för Kunden i kundportalen på Leverantörens hemsida eller på annat sätt som Leverantören anvisar.   

7.2 Leverantören upplåter härmed en rätt för Kunden att under avtalstiden nyttja vid var tid anvisad programvara i syfte att löpande uppdatera registret.  

7.3 Det åligger Kunden att informera Leverantören om organisationsförändringar, marknadsaktiviteter och liknande som kan antas ha väsentlig påverkan på inkommande volymer till Leverantören.  

 

8. PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR 

8.1 Priserna angivna av Leverantören är exklusive mervärdesskatt i SEK om inte annat uttryckligen angivits. Leverantören har rätt att ta ut en faktureringsavgift.  

8.2 Fakturering sker enligt Leverantörens vid var tid gällande prislista. Fasta års- eller månadskostnader ska betalas i förskott och månatliga rörliga priser i efterskott. Uppstartsavgifter debiteras i samband med projektstart.  

8.3 Betalning ska ske senast 14 dagar från fakturadatum. Om betalning inte är Leverantören tillhanda senast den förfallodag som anges på fakturan har Leverantören rätt till dröjsmålsränta enligt gällande räntelag, lagreglerad påminnelse- och inkassoavgift samt andra eventuella lagstadgade avgifter. Leverantören har dessutom rätt att, utan att det påverkar Kundens betalningsansvar för Tjänsterna, sluta leverera Tjänsterna intill dess att full betalning har erlagts, samt att kräva förskottsbetalning för framtida leveranser av Tjänsterna.  

8.4 Leverantören äger rätt att överlåta fordran på Kunden till annan, med anledning av, inklusive men inte begränsat till, factoring.  

8.5 Leverantören har rätt att kontinuerligt göra kreditprövningar avseende Kunden och för det fall Leverantören så finner motiverat, kräva förskottsbetalning. 

8.6 Betalning som är försenad med mer än 30 dagar ska alltid anses vara ett väsentligt avtalsbrott som ger Leverantören rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. 

8.7 Leverantören kan komma att göra prishöjningar med anledning av exempelvis ökade omkostnader eller inflation. Leverantören ska i sådana fall informera Kunden därom senast 30 dagar innan sådan prishöjning träder i kraft. För det fall Kunden inte accepterar prishöjningen har Kunden rätt att säga upp Avtalet till upphörande i enlighet med punkt 14.1. Kunden debiteras därvid enligt tidigare prislista under uppsägningstiden.  

 

9. FEL 

9.1 För det fall Leverantören inte utfört Tjänsterna i enlighet med sina åtaganden enligt Avtalet (”Fel”) ska Leverantören utan oskäligt dröjsmål avhjälpa Fel som Kunden reklamerat där så är praktiskt möjligt, dock inte om avhjälpandet av Felet medför olägenheter och kostnader för Leverantören som är oskäligt höga i förhållande till Felets betydelse för Kunden. Om Leverantören inte avhjälper Felet har Kunden rätt till skäligt prisavdrag för de av Tjänsterna som varit felaktigt utförda. Prisavdraget ska under inga omständigheter överstiga 15 % av det belopp som Leverantören hade haft rätt att fakturera under den aktuella månaden om Felet hade avhjälpts. 

9.2 För att vara berättigad till avhjälpande respektive prisavdrag enligt punkt 9.1 ska Kunden skriftligen reklamera Fel och framställa krav på ersättning senast 30 dagar efter det att Kunden märkt eller borde ha märkt grunden för kravet, dock senast den dag då fakturan avseende de av Tjänsterna som Kunden anser felaktigt utförda förfaller till betalning. 

10. TRAFIKANSVAR 

10.1 Överlämningspunkt för all telefoni- och datakommunikation är Leverantörens produktionsenhet. Leverantören svarar inte för följande faktorer och störningar som ligger utanför Leverantörens kontroll, eller för brister i Tjänsterna som uppstått till följd av dessa: 

 

(i) Tillgängligheten på publika telenätet, andra operatörers telenät samt internet;  

(ii) Överbelastningsproblem till följd av hård belastning på telefonlinjer vid vissa tidsperioder; och  

(iii) Påverkan på Tjänsternas utförande som sker till följd av villkor utfärdade av tredjepartsoperatörer (såsom GSM, internetleverantörer) som Kunden själv är ansluten till och som används i anknytning till Tjänsterna. 

 

10.2 Leverantören ska sträva efter att reducera påverkan av sådana faktorer som anges i punkt 10.1 och, när så är möjligt utan att det medför väsentliga olägenheter och kostnader för Leverantören, informera Kunden om vid var tid allmänt kända gällande generella förändringar i tredjepartsoperatörers villkor och kända driftsstörningar. 

 

11. FORCE MAJEURE 

11.1 Part som förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet på grund av oförutsedda omständigheter som part inte kunnat råda över, såsom krig, blixtnedslag, arbetskonflikt (inklusive strejk och lock-out), eldsvåda, ändrade myndighetsbestämmelser, samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av sådana omständigheter, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder (”Force Majeure”). 

11.2 Part som åberopar Force Majeure ska utan dröjsmål meddela den andre parten därom samt beskriva omständigheterna och ange när omständigheterna förväntas upphöra. 

 

12. ANSVARSBEGRÄNSNING 

12.1 Leverantören ansvarar inte för skada som uppkommer till följd av omständigheter på Kundens sida eller omständigheter utanför Leverantörens kontroll. Leverantören ansvarar inte heller för skada som uppkommer på grund av att Kunden inte har följt Avtalet. 

12.2 Leverantörens ansvar är begränsat till skador som har orsakats genom uppsåt eller grov vårdslöshet. Leverantören ansvarar inte för utebliven vinst eller annan indirekt skada, inklusive men inte begränsat till förlust av data eller goodwill. 

 

13. DATASKYDD 

13.1 Vid den behandling av personuppgifter som följer av Avtalet är Kunden personuppgiftsansvarig och Leverantören är personuppgiftsbiträde. För sådan behandling gäller Bilaga [1] (Personuppgiftsbiträdesavtalet). Vid upphörandet av Avtalet äger Leverantören rätt att behålla data som innehåller personuppgifter, dock under förutsättning att dessa avidentifieras. 

 

14. AVTALSTID OCH FÖRTIDA UPPSÄGNING 

14.1 Om inte annat uttryckligen överenskommes löper Avtalet tills vidare med 3 månaders ömsesidig uppsägningstid. Uppsägning ska vara skriftlig. 

14.2 Båda parter har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande för det fall den andra parten a) väsentligen bryter mot Avtalet och inte vidtar rättelse inom 30 dagar från avsändandet av skriftligt påpekande därom, eller b) inställt sina betalningar, inlett ackordsförhandlingar, trätt i likvidation, försatts i konkurs, inlett företagsrekonstruktion eller visat andra motsvarande tecken på obestånd. 

14.3 Leverantören har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande vid utebliven betalning på så sätt som anges i punkt 8.6. 

14.4 Kunden har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande vid sådan väsentlig förändring av Tjänsterna eller dessa Allmänna villkor som anges i punkt 18.1. 

 

15. ÅTAGANDE VID AVTALETS UPPHÖRANDE 

15.1 Vid Avtalets upphörande ska Kunden omedelbart återlämna sådan utrustning som tillhör Leverantören, samt programmera om sin infrastruktur så att inga ärenden styrs över till Leverantören. 

15.2 För det fall Kunden inte fullgör sina skyldigheter enligt punkt 15.1 har Leverantören rätt att debitera Kunden för den utrustning som tillhör Leverantören och som Kunden har i sin besittning samt för samtal som vidarekopplas eller medflyttas automatiskt eller manuellt från Kunden och inkommer till anslutningsnummer hos Leverantören. 

15.3 Vid Avtalets upphörande ska Leverantören, på Kundens begäran, återlämna till Kunden eller radera sådan information som tillhör Kunden (t.ex. sekretessbelagd information, information om Kundens kunder, personuppgifter som Leverantören behandlar på uppdrag av Kunden m.m.) som Leverantören erhållit genom tillhandahållandet av Tjänsterna. 

 

16. SEKRETESS 

16.1 Båda parter åtar sig att inte utan den andre partens medgivande under avtalstiden och 3 år efter avtalets upphörande, till tredje man obehörigen nyttja eller utlämna uppgifter om den andra partens verksamhet som utgör företagshemligheter eller som annars rimligen bör betraktas som en affärs- eller yrkeshemlighet eller uppgift som enligt lag omfattas av sekretess. Som affärs- och yrkeshemlighet ska alltid betraktas information som parten angivit vara konfidentiell, såvida inte annat följer av lag.  

 16.2 Parterna ska säkerställa att sekretess enligt 16.1 iakttas genom sekretessförbindelse med personal, konsulter och underleverantörer eller andra lämpliga, motsvarande åtgärder. 

 

17. INFORMATIONSSÄKERHET 

17.1 Vardera part ansvarar för att ha implementerat nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder i respektive parts IT-utrustning, system och plattformar m.m. för att tillse att en adekvat skyddsnivå för informationen däri uppnås och upprätthålls. 

 

18. ÄNDRINGAR I TJÄNSTERNA OCH DE ALLMÄNNA AVTALSVILLKOREN 

18.1 Leverantören förbehåller sig rätten att utveckla och förändra de tjänster som vid var tid tillhandahålls under Avtalet. Ändringar i Tjänsterna ska kommuniceras till Kunden senast 30 dagar innan de träder i kraft. För det fall sådan förändring väsentligen påverkar Kundens nytta av Tjänsterna negativt har Kunden rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. 

18.2 Dessa Allmänna villkor gäller tills vidare. Ändringar i dessa Allmänna villkor publiceras på respondagroup.se/allmanna-villkor senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft. För det fall Kunden motsätter sig ändring ska meddelande härom vara Leverantören tillhanda innan ändringarna träder i kraft. För det fall inget sådant meddelande har nått Leverantören då ändringarna träder i kraft är det gällande mot Kunden.  

 

19. MARKNADSFÖRING 

19.1 Kunden ger Leverantören tillåtelse att i säljprocessen mot nya kunder omnämna att Kunden är kund till Leverantören. För Leverantörens användning av Kundens varumärke i annan marknadsföring ska Leverantören i förväg inhämta Kundens skriftliga medgivande. 

 

20. ÖVERTAGANDE AV PERSONAL 

20.1 Ingenting i Avtalet ska innebära sådan verksamhetsövergång som avses i Lag (1982:80) om anställningsskydd. 

20.2 För det fall Avtalet ändå skulle innebära en sådan verksamhetsövergång som avses i punkt 19.1, och därmed förenade skyldigheter för Leverantören att ta över personal från Kunden uppstår, ska Kunden ersätta Leverantören för Leverantörens samtliga kostnader förenade med sådan verksamhetsövergång. Särskild skriftlig överenskommelse ska träffas om sådan verksamhetsövergång samt villkoren för denna.  

 

21. MEDDELANDEN 

21.1 Uppsägning och andra meddelanden med anledning av Avtalet ska ske skriftligen genom e-post till de e-postadresser som anges i Avtalet. Avsändaren av meddelanden med anledning av Avtalet ansvarar för att till mottagaren angiven e-postadress är korrekt. 

 

22. ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHET ENLIGT AVTALET 

22.1 Leverantören har rätt att fritt överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till bolag i den egna koncernen samt till tredje man i samband med överlåtelse av hela eller del av Leverantörens verksamhet.  

22.2 Kunden har inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldighet enligt Avtalet utan Leverantörens i förväg inhämtade, skriftliga godkännande. 

 

23. ANVÄNDANDE AV UNDERLEVERANTÖRER 

23.1 Leverantören har rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet. Leverantören ansvarar för sådana underleverantörers arbete såsom för sitt eget.  

 

24. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING 

24.1 Svensk lag utan tillämpning av dess lagvalsregler ska gälla för Avtalet. 

24.2 Tvister som uppstår med anledning av Avtalet ska avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. 

 

____________ 

 

Rulla till toppen