Kalix Tele24 och Personlig Svarsservice är numera en del av Responda Group. Välkommen till oss!

Allmänna villkor

PLATINA PARTNERS, SYSTEMINTEGRATÖRER & OPERATÖRER

1. INLEDANDE BESTÄMMELSER

1.1 Dessa Allmänna villkor för Partner (”Allmänna villkor”) gäller samarbeten mellan Responda Group AB (”Responda”) med tillhörande koncernbolag och Respondas samarbetspartners (”Partner”).

1.2 För det fall Responda och Partnern skriftligen har kommit överens om villkor som avviker från dessa Allmänna villkor i partneravtalet, ska sådan särskild skriftlig överenskommelse äga företräde.

 

2. SAMARBETET

2.1 Parterna ska lojalt samarbeta i syfte att stärka respektive bolags konkurrenskraft.

2.2 Samarbetet mellan Parterna (”Partnersamarbetet”) omfattar Partnerns förmedling av Respondas Tjänster (definierat i punkt 3.2.2 nedan), (”Förmedlingstjänst”).

2.3 Under Partnersamarbetet ska Parterna utföra Tjänsterna och samarbeta i enlighet med vad som särskilt anges i Bilaga 1 (Partnerprogram) samt övriga förpliktelser som anges i dessa Allmänna villkor.

 

3. FÖRMEDLINGSTJÄNST

3.1 Partnerns åtagande

3.1.1 Förmedlingstjänst innebär att Partnern ska anvisa, förmedla och sälja Responda som leverantör av tjänster avseende kund- och svarsservice och för tillhörande tjänster till kunder enligt vid var tid gällande prislista Villkoren för Förmedlingstjänst regleras närmare i Bilaga 1 (Partnerprogram).

3.1.2 Partnern ska marknadsföra och rekommendera Responda som leverantör till Partnerns kunder och potentiella kunder samt samarbeta med Responda under försäljningsprocessen.

3.1.4 Om Responda utövar sin rätt att tacka nej till förfrågningar enligt punkt 3.2.3 nedan, har Partnern rätt att förmedla annan leverantör för att tillhandahålla motsvarande tjänster avseende svars- och kundservice.

3.2 Respondas åtagande

3.2.1 Responda ska fakturera Partnern enligt punkt 9.1 nedan och i enlighet med avtalad prislista i Partnerprogram, se Bilaga 1. Partnern ansvara själv för vidarefakturering till slutkund.

3.2.2 Responda ska agera som leverantör för svars- och kundservice (”Respondas Tjänster”) gentemot kunder när Partnern uppfyller sina förpliktelser enligt punkt 3.1.1.

3.2.3 Till förtydligande innebär punkt 3.2.2 ingen skyldighet för Responda att åta sig leverantörsförpliktelser. Responda äger rätten att neka förfrågningar från Partnern.

3.2.4 För undvikande av tvivel regleras de tjänster som Responda tillhandahåller i egenskap av leverantör i sin helhet av Partnerprislistan Bilaga 1.

 

4. ÖVRIGA ÅTAGANDEN

4.1 Partnern ska tillse att relevanta personer hos Partnern genomgår en av Responda tillhandahållen utbildning enligt utbildningsplanen i Bilaga 1 (Partnerprogram).

4.2 Responda ska supportera Partnern i form av marknadsstöd i form av produktblad presentationer etc.

 

5. MARKNADSFÖRING

5.1 Partnern ska löpande under Partnersamarbetet marknadsföra Respondas Tjänster i samband med utförandet av Förmedlingstjänsterna och i enlighet med Respondas skäliga instruktioner från tid till annan. Det ska i alla hänseenden framgå att det är Responda som tillhandahåller tjänsterna och all marknadsföring ska förses med Respondas varumärke vilket ska godkännas av Responda innan marknadsföring sker.

5.2 Partnern ska på sin webbplats visa Respondas logotyp med en klicklänk till Respondas webbplats.

 

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

6.1 Vardera Part behåller äganderätten till samtliga sina immateriella rättigheter. Ingenting i dessa Allmänna villkor innebär att immateriella rättigheter upplåts eller överlåts mellan Parterna. Med immateriella rättigheter avses, utan begränsningar, alla know-how, företagshemligheter, upphovsrätter, databasrättigheter, mjukvara, affärskoncept, utbildningsmaterial, varumärken, varumärkesnamn, domännamn, företagsnamn, logotyper och andra rättigheter av liknande karaktär, oavsett om de har registrerats eller inte, inklusive ansökningar om registrering av sådana rättigheter.

6.2 Vardera Part äger rätt att under avtalstiden använda den andra Partens varumärke och tjänstebenämningar i samband med utförandet av Tjänsterna och i enlighet med de närmare instruktioner som vid var tid meddelats av den andra Parten i enlighet med punkt 5.1.

6.3 Part ska utan dröjsmål informera den andra Parten vid misstanke eller kännedom om att intrång i den andra Partens immateriella rättigheter förekommer.

 

7. TYSTNADSPLIKT OCH SEKRETESS

7.1 Parterna förbinder sig att inte obehörigen avslöja någon information till bland andra tredje man, slutkund, återförsäljare av produktionsplattformen, produkter, priser och tjänster eller relationer i förhållande till andra företag och/eller enskilda personer.

7.2 Att ”obehörigen avslöja” innebär att muntligt eller skriftligt eller på något annat sätt förmedla en uppgift utan uttryckligt samtycke från det företag eller den person uppgiften gäller. Med ”tredje man” avses dels enskilda personer vilka inte på grund av anställning eller av någon annan anledning har rätt att ta del av viss information, dels företag vilka saknar uttryckligt avtal eller annan överenskommelse som ger rätt att ta del av viss information.

7.3 Parterna förbinder sig att inte röja hos Parterna förekommande sekretessbelagd uppgift vare sig det sker muntligt, genom att handling lämnas ut eller på annat sätt, samt att inte utnyttja sådana uppgifter. Parterna ska träffa avtal med anställda för att uppnå likvärdigt skydd avseende sekretess och tystnadsplikt som framgår av detta avsnitt. Parterna ansvarar för att såväl erhållna som av Parterna upprättade handlingar förvaras så att uppgifterna inte är tillgängliga för obehöriga.

7.4 Om Part bryter mot tystnadsplikten och/eller sekretessen som framgår av detta avsnitt har den andra parten rätt att säga upp partneravtalet enligt punkt 10.1 och/eller rätt till skadestånd.

 

8. ANSVAR OCH GARANTIER

8.1 Om inte annat särskilt anges är Parts ansvar begränsat till skador som orsakas genom uppsåt eller grov vårdslöshet. Part ansvarar inte för utebliven vinst eller andra indirekta skador, inklusive men inte begränsat till förlust av data eller försämrat goodwill.

8.2 Part ansvarar inte för skada som uppkommer till följd av omständigheter på Partnerns sida eller omständigheter utanför Respondas kontroll. Responda ansvarar inte heller för skada som uppkommer på grund av att Partnern inte har följt partneravtalet eller dessa Allmänna villkor.

8.3 Partnern ska ersätta Responda för utebliven vinst om Partnern åsidosätter sin skyldighet enligt punkt 3.1.1 genom att exempelvis förmedla kunder till andra leverantörer som tillhandahåller svars- och kundservice.

8.4 Responda ansvarar ensamt och fullt ut för tillhandahållandet av Respondas Tjänster till de av Partnern förmedlade kunder.

8.5 Partnern åtar sig att inte anvisa, förmedla och sälja tjänster avseende kund- och svarsservice och tillhörande tjänster till andra leverantörer som tillhandahåller liknande tjänster.

8.6 Partnern garanterar att Partnern är fri från skatteskulder, att Partnern inte kommer att ådra sig skatteskulder under avtalets löptid och att Partnern inte har eller under avtalstiden kommer att få näringsförbud.

 

9. PRISER & BETALNINGSVILLKOR

9.1 Priserna angivna av Leverantören är exklusive mervärdesskatt i SEK om inte annat uttryckligen angivits. Leverantören har rätt att ta ut en faktureringsavgift.

9.2 Fakturering sker enligt Leverantörens vid var tid gällande prislista, se bilaga 1 Partnerprogram. Fasta månadskostnader ska betalas i förskott och månatliga rörliga priser i efterskott. Uppstartsavgifter debiteras i samband med projektstart.

9.3 Betalning ska ske senast 14 dagar från fakturadatum. Om betalning inte är Leverantören tillhanda senast den förfallodag som anges på fakturan har Leverantören rätt till dröjsmålsränta enligt gällande räntelag, lagreglerad påminnelse- och inkassoavgift samt andra eventuella lagstadgade avgifter. Leverantören har dessutom rätt att, utan att det påverkar Kundens betalningsansvar för Tjänsterna, sluta leverera Tjänsterna intill dess att full betalning har erlagts, samt att kräva förskottsbetalning för framtida leveranser av Tjänsterna.

9.4 Leverantören äger rätt att överlåta fordran på Partnern till annan, med anledning av, inklusive men inte begränsat till, factoring.

9.5 Leverantören har rätt att kontinuerligt göra kreditprövningar avseende Partnern och för det fall Leverantören så finner motiverat, kräva förskottsbetalning.

9.6 Betalning som är försenad med mer än 30 dagar ska alltid anses vara ett väsentligt avtalsbrott som ger Leverantören rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

9.7 Responda har rätt att en gång per år (per den 1 januari) genomföra prisjusteringar med anledning av ökade omkostnader, effektiviseringar och/eller inflation. Detta innebär en årlig justering på partners inpris, se bilaga 1, Partnerprogram, för befintliga och nya kunder. Responda ska informera Partner senast 30 dagar innan sådan prisökning träder i kraft.

 

10. FÖRTIDA UPPHÖRANDE

10.1 Vardera Part äger rätt att säga upp partneravtalet till omedelbart upphörande om:

I. den andra Parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt partneravtalet eller dessa Allmänna villkor som inte full ut rättas inom 14 dagar efter skriftligt påpekande;

II. den andra Parten vid upprepade tillfällen åsidosätter sina skyldigheter enligt partneravtalet eller dessa Allmänna villkor, där sådant upprepat åsidosättande tillsammans utgör ett väsentligt åsidosättande av förpliktelserna enligt partneravtalet eller dessa Allmänna villkor; eller om

III. den andra Parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller annars kan antas ha kommit på obestånd.

10.2 Såsom väsentligt åsidosättande av skyldigheter ska, utöver väsentliga avtalsbrott, även anses vara användning av olagliga eller oetiska försäljningsmetoder, bristande efterlevnad av Respondas riktlinjer respondagroup.se/allmanna-villkor-partners-operatorer/, användning av immateriella rättigheter i strid mot avtalet samt åtgärder eller underlåtenhet som skadar förtroendet för den andra Parten.

10.3 Utöver vad som stadgas i punkt 10.1 har Responda rätt att säga upp partneravtalet till omedelbart upphörande om:

I. Partnerns ägarbild väsentligt förändras; eller om

II. Partnern förändrar inriktningen på sin verksamhet på ett sätt som väsentligen rubbar förutsättningarna för ett fortsatt förtroendefullt samarbete.

 

11. ÅTAGANDEN VID AVTALETS UPPHÖRANDE

11.1 Vid partneravtalets upphörande ska Parterna radera och återlämna sådan information som tillhör den andra Parten som Parterna erhållit till följd av partneravtalet eller dessa Allmänna villkor, inkluderat men inte begränsat till sekretessbelagd information och information om den andra Partens kunder som Part inte har ingått något eget avtal med.

 

12. FORCE MAJEURE

12.1 Part som förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt partneravtalet eller dessa Allmänna villkor på grund av oförutsedda omständigheter som Part inte kunnat råda över, såsom krig, upplopp, uppror eller liknande händelse, strejk, naturkatastrof, myndighetsåtgärd, avbrott i elförsörjning eller annan omständighet utanför Parts kontroll, som Part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder Part inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, samt försening av leverans från underleverantör som har sin grund i sådan omständighet, ska detta utgöra

befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder (”Force Majeure”).

12.2 Part som åberopar Force Majeure ska utan dröjsmål meddela den andre Parten därom samt beskriva omständigheterna och ange när omständigheterna förväntas upphöra.

 

13 INFORMATIONSSÄKERHET

13.1 Vardera Part ansvarar för att ha implementerat nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder i respektive Parts IT-utrustning, system och plattformar för att tillse att en adekvat skyddsnivå för informationen däri uppnås och upprätthålls.

13.2 Partnern ansvarar för att av Responda utlämnade koder, identiteter, lösenord eller liknande förvaras och används på ett säkert och betryggande sätt.

 

14. PERSONUPPGIFTER

14.1 Vardera Part är ansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Partnersamarbetet.

 

15. ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

15.1 Responda har rätt att fritt överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt partneravtalet eller dessa Allmänna villkor till bolag i den egna koncernen samt till tredje man i samband med överlåtelse av hela eller delar av Respondas verksamhet.

15.2 Partnern har inte rätt att, helt eller delvis, överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt partneravtalet eller dessa Allmänna villkor utan Respondas i förväg inhämtade, skriftliga godkännande.

 

16. ÄNDRINGAR I DE ALLMÄNNA AVTALSVILLKOREN

16.1 Dessa Allmänna villkor gäller tills vidare. Ändringar i Allmänna villkor publiceras på respondagroup.se/allmanna-villkor-partners-operatorer/ senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft.

16.2 För det fall Partnern motsätter sig ändring ska meddelande härom vara Responda tillhanda innan ändringarna träder i kraft. För det fall inget sådant meddelande har nått Responda då ändringarna träder i kraft är det gällande mot Partnern.

 

17. MEDDELANDEN

17.1 Uppsägning och andra meddelanden med anledning av partneravtalet eller dessa Allmänna villkor ska ske skriftligen genom e-post till de e-postadresser som anges i partneravtalet. Avsändaren av meddelanden

med anledning av partneravtalet eller dessa Allmänna villkor ansvarar för att till mottagaren angiven e-postadress är korrekt.

17.2 Parterna ska var och en utse en kontaktperson som är ansvarig för de löpande kontakterna mellan Parterna. Respektive Part ansvarar för att under hela avtalstiden tillhandahålla aktuella och korrekta kontaktuppgifter till sådan utsedd kontaktperson.

 

18. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

18.1 Svensk lag utan tillämpning av dess lagvalsregler ska gälla för partneravtalet och dessa Allmänna villkor.

18.2 Tvist i anledning av partneravtalet eller dessa Allmänna villkor ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska äga rum på den ort/plats som målsägande anser lämpligt.

Rulla till toppen